Privacyverklaring Het Onderwijshuis

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

DIT IS WIJS Groep B.V.

Van Nelleweg 1

3044 BC Rotterdam

KVK-nummer: 59183497

Privacy beleid

Het Onderwijshuis respecteert de privacy van de bezoekers van onze website. Daarom hebben wij een privacy beleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van de website van Het Onderwijshuis en door gebruik te maken van de diensten die Het Onderwijshuis

aanbiedt, verwerken wij uw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in deze privacyverklaring opgenomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle dienstverlening van Het Onderwijshuis.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij gebruiken om u te kunnen helpen zijn uw volledige voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens.

Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens

Om u verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van uw computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden en gronden:

Verwerken van persoonsgegevens van kandidaten en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en informatie te verstrekken ter uitvoering van de overeenkomst namelijk het aanbieden van een breed en compleet aanbod voor onderwijs- en personeelsvraagstukken aan schoolbesturen en directies in heel Nederland;

Verwerken van (e-mail)adressen teneinde aan deze onze (elektronische) nieuwsbrieven te zenden;

Verwerken van bepaalde persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Uw gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar

het gebruik van de website, zodat Het Onderwijshuis in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Delen van persoonsgegevens met gelieerde labels

Om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden, kan het voorkomen dat we uw persoonsgegevens delen met onze gelieerde labels, te weten ‘DIT IS WIJS’ en ‘Bisbee Flexonderwijs’. Het delen van deze gegevens gebeurt met als doel om u de juiste dienstverlening te bieden.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor uw gegevens reeds verzameld zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij met uw uitdrukkelijk akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn

Het Onderwijshuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

U heeft het recht tot inzage van uw persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen.

Hiervoor dient u contact op te nemen met Het Onderwijshuis, dit kan via info@hetonderwijshuis.com

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Het Onderwijshuis beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Het Onderwijshuis heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar uw gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.